Uslovi korišćenja

1. OPŠTI USLOVI PRODAJE I KORIŠĆENJA USLUGA

Svrha ovog dokumenta je da definiše opšte uslove prodaje Mokrogorske škole menadžmenta, prodaje putem prijave na sajt, putem narudžbenice, on line prodaje, kao i međusobne obaveze kupca i Mokrogorske škole menadžmenta doo, kao prodavca. Mokrogorska škola menadžmenta doo zadržava pravo promene ovog dokumenta bez obaveze da o tome posebno obavesti svoje korisnike tako da je preporučljivo da ovaj dokument pročitate pre svakog korišćenja naših usluga.

Popunjavanjem narudžbenice ili prijave u bilo kom formatu uključujući i on line prijave neopozivo prihvatate sledeće uslove korišćenja i prodaje:

 • Mokrogorska škola menadžmenta doo odgovara za organizaciju programa i poslovnih događaja, promene u programu, datumu održavanja i satnicu.
 • Svi programi se održavaju sa minimum sedam polaznika, u suprotnom Mokrogorska škola menadžmenta zadržava pravo pomeranja datuma do prihvatljivog broja polaznika.
 • U cenu programa nisu uračunati troškovi smeštaja i ishrane.
 • U cenu programa nije uključen transport do Mokre Gore ili drugog mesta održavanja programa.
 • U slučaju odustanka kraćem od 7 radnih dana pre početka programa podnosilac prijave/kompanija podnosi troškove punog iznosa kotizacije i povraćaj novca za kupljeni program nije moguć. U ovom slučaju podnosiocu prijave/kompaniji će biti izdata faktura za učešće nakon završetka programa.
 • U slučaju odustajanja od programa u roku dužem od 7 radnih dana pre početka programa, moguća je zamena za drugi program ili povraćaj novca.
 • Za sve sporove koji se ne mogu sporazumno rešiti nadležan je sud u Beogradu.
 • Podnosilac prijave daje dozvolu Mokrogorskoj školi menadžmenta da koristi foto i video snimke učesnika tokom nastave i svih aktivnosti vezanih za održavanje programa i da takav materijal može da objavi na svojim veb sajtovima, brošurama ili drugim promotivnim materijalima bez posebne naknade učesniku.

1.2 ON LINE PRIJAVE ZA PROGRAME

Sve porudžbine napravljene putem internet prodajnog portala Mokrogorske škole menadžmenta nisu obavezujuće do trenutka plaćanja. Procesom poručivanja, a u zavisnosti od izabranog metoda plaćanja, učešće se smatra rezervisanim do trenutka plaćanja ili do isteka definisanog roka za uplatu. Nakon isteka definisanog roka za uplatu rezervacija više nije validna i može biti automatski poništena.

Činom plaćanja porudžbina postaje obavezujuća.

1.3 PLAĆANJE ON LINE

Internet plaćanje DINA,Visa/AMEX/MC/Maestro karticom-Možete izabrati opciju plaćanja kreditnim ili platnim karticama.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Plaćanje na osnovu uplatnice –  Ukoliko želite, učešće na programu možete da platite i putem uplatnice. Po okončanju procesa poručivanja na registrovanu mejl adresu će vam stići primer popunjene uplatnice na osnovu kojeg možete da izvršite uplatu u banci ili pošti, kao i putem ličnog elektronskog bankarstva, a ulaznice će biti rezervisane. Molimo vas da se prilikom popunjavanja uplatnice, poklapaju podaci o uplatiocu i poziv na broj sa podacima na primeru popunjene uplatnice, kako bi uplata bila pravilno obrađena. Samo pravilne uplate biće prihvaćene. Ukoliko se uplaćeni iznos razlikuje od ukupne sume porudžine ill ukoliko uplatu izvršite nakon navedenog roka, uplata neće biti proknjižena, porudžbina će biti poništena, novac će ti biti vraćen.

Trajanje rezervacije je vremenski ograničeno i ukoliko uplata ne bude izvršena u definisanom roku rezervacija više neće biti validna i može biti automatski poništena. Više informacija o trajanju rezervacije sadržaće mejl koji ćete dobiti nakon okončanja procesa poručivanja. Činom plaćanja porudžbina postaje obavezujuća a naknadne izmene ili odustajanje su mogući samo pod uslovima navedenim gore.

E-ulaznice ili E-vaučeri će biti automatski poslati na registrovanu mejl adresu nakon evidentiranja vaše uplate na našem dnevnom izvodu. Obično je potrebno 1 do 2 radna dana, u zavisnosti od mesta i vremena uplate, da bi uplata bila evidentirana na našem dnevnom izvodu.

1.4 ŠTA JE E-ULAZNICA I OPŠTI USLOVI NJIHOVOG KORIŠĆENJA?

E-ULAZNICA: Elektronska ulaznica (e-ulaznica) je posebna verzija ulaznice koja ima isto značenje kao originalna ulaznica. E-ulaznica važi na donosioca i dozvoljava jedan ulazak na događaj, prvoj osobi koja se pojavi na ulazu, pri čemu će biti izvršena validacija i poništavanje bar koda.  

Prodavac kao ni organizator ne odgovaraju za eventualne probleme koji mogu nastati usled neovlašćenog štampanja, kopiranja ili gubljenja e-ulaznice, stoga vas molimo da istu čuvate. 

Gore navedeni opšti uslovi korišćenja mogu biti promenjeni ukoliko to specifičnost događaja zahteva, što je jasno navedeno na samim vaučerima.

2. PODACI O FIRMI

2.1.1 OSNOVNI PODACI O FIRMI

 1. Poslovno ime: Mokrogorska škola menadžmenta doo Mokra Gora
 2. Skraćeno poslovno ime Mokrogorska škola menadžmenta doo
 3. Matični broj 20792191
 4. Poreski identifikacioni broj (PIB) RS 107388412
 5. Sedište, mesto, ulica i broj 31243 Užice, Mokra Gora, Naselje Mećavnik bb
 6. Kampus Mokra Gora Naselje Mećavnik bb, 31243 Mokra Gora, Užice
 7. Kampus Beograd Kralja Milana 2, 11010 Stari grad, Beograd
 8. Telefon +381(0)11 3621-577
 9. Ovlašceno lice: Srđan Janićijević
 10. Obaveznik PDV – Da
 11. E-mail office@msm.edu.rs
 12. Web www.msm.edu.rs

2.1.2 Podaci o delatnosti

Naziv delatnosti Šifra delatnosti

 1. Ostalo obrazovanje 85.59
  Podaci o tekućim računima
  Naziv banke Mesto Broj tekućeg racuna
 2. Banca Intesa ad Beograd 160-365101-97
 3. Banca Intesa ad Beograd 160-376788-53

2.1.3 IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

2.1.4 KONTAKT PODACI – KORISNIČKI SERVIS

office@msm.edu.rs
+381(0)11 3621-577
POLITIKA REKLAMACIJA
Član 1.
Ovim pravilinikom se utvrđuje postupak i način rešavanja reklamacije potrošača na nedostatke pružene usluge.
Potrošač ima pravo na podnošenje reklamacije u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
Član 2.
2.1. Reklamaciju na izvršenu uslugu (program) korisnik izjavljuje u pisanom formatu putem mejla office@msm.edu.rs u roku od 7 dana od pružene usluge.
2.2. Korisnik može uložiti reklamaciju na izvršenu uslugu i putem telefona +381(0)11 3621-577
Član 3.
3.1. Zaposleni u Mokrogorskoj školi dužan je da evidentira reklamaciju primljenu u pisanoj formi putem mejla ili putem telefona, a reklamaciju prosleđuje direktoru škole.
3.2. Zaposleni u Mokrogorskoj školi dužan je da elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
3.3. Mokrogorska škola će rešavanju reklamacije pristupiti odmah i u roku od najkasnije 7 dana od prijema reklamacije elektronskim putem obavestiti korisnika o prihvatanju ili neprihvatanju reklamacije, kao i o predloženom načinu i roku rešavanja iste.
3.4. U slučaju da se reklamacija prihvata, Mokrogorska škola je dužna da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom rešavanja reklamacije, pod uslovom da je dobila prethodnu saglasnost potrošača.
3.5 Ukoliko je reklamacija prihvaćena, ista će biti rešena u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.
Član 4.
4.1. Ukoliko Mokrogorska škola iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužna je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti korisnika i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, a što se evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.
4.2. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

2.1.5 DOSTAVA ROBE I EVENTUALA OGRANIČENJA

Prodajno mesto se ne koristi za prodaju fizičkih proizvoda.

2.1.6 POLITIKA REKLAMACIJA

Član 1.
1.1.Ovim pravilinikom se utvrđuje postupak i način rešavanja reklamacije potrošača na nedostatke
pružene usluge.
1.2.Potrošač ima pravo na podnošenje reklamacije u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti
potrošača.
Član 2.
2.1. Reklamaciju na izvršenu uslugu(program) korisnik izjavljuje u pisanom formatu putem mejla
office@msm.edu.rs u roku od 7 dana od pružene usluge.
2.2. Korisnik može uložiti reklamaciju na izvršenu uslugu i putem telefona +381(0)11 3621-577
Član 3.
3.1. Zaposleni u Mokrogorskoj školi dužan je da evidentira reklamaciju primljenu u pisanoj formi
putem mejla ili putem telefona, a reklamaciju prosleđuje direktoru škole.
3.2. Zaposleni u Mokrogorskoj školi dužan je da elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije,
odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih
reklamacija.
3.3. Mokrogorska škola će rešavanju reklamacije pristupiti odmah i u roku od najkasnije 7 dana
od prijema reklamacije elektronskim putem obavestiti korisnika o prihvatanju ili neprihvatanju
reklamacije, kao i o predloženom načinu i roku rešavanja iste.
3.4. U slučaju da se reklamacija prihvata, Mokrogorska škola je dužna da postupi u skladu sa
odlukom, predlogom i rokom rešavanja reklamacije, pod uslovom da je dobila prethodnu
saglasnost potrošača.
3.5 Ukoliko je reklamacija prihvaćena, ista će biti rešena u periodu od 30 dana od dana
podnošenja reklamacije.
Član 4.
4.1. Ukoliko Mokrogorska škola iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu
potrošača u roku koji je dogovoren, dužna je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije
obavesti korisnika i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, a što se
evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.
4.2. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

2.1.7 ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

U ime Mokrogorske škole menadžmenta obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Mokrogorske škole menadžmenta odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

2.1.8 ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Internet plaćanje DINA,Visa/AMEX/MC/Maestro karticom-Možete izabrati opciju plaćanja kreditnim ili platnim karticama.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

2.1.9 POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Mokrogorska škola menadžmenta je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

2.1.10 IZJAVA O PDV-U

PDV će biti obračunat u skladu sa Zakonom o PDV-u („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 – usklađeni din. izn. i 153/2020).